Overblik over museumsområdet og bygningerne.
Overview of the museum area and the buildings.
Überblick über das Museumsgelände und die Gebäude.

 • Dansk

  B- 2, det allerførste sygehus i Nanortalik, søstrene Sophea og Elisa Lytzen´s tidligere hus, er opført i ca. 1863 af kampesten med spåntag, men har nu tagpap. Restaureret i 2002-2004 og 2011.
  Bygningen er pr. 27. december 2004 blevet en del af museet.
  Bygningen rummer specialudstilling vedr. sundhedsvæsenets historie og brandslukningsmaterialer gennem tiderne.

  B-7, den tidligere udliggerbolig, blev først opført i Sissarissoq i 1820, men blev i 1836 flyttet til Nanortalik. Husets byggematerialer: Tømmerstokke ca. 20 x 40cm, paptag ( klinketaget ligger under tagpappen ). Arkitekttegnet af Tungen Orkanger fra Norge. Bygningen har siden 1. august 1982 været museum. Bruges som ud-stillingslokale for museets samlinger.

  B-9, oprindelig bestyrerbolig / handelschefbolig opført i 1904 tegnet af tømmermester P.A Cortzen. Efter samme tegning står bygninger
  ligeledes opført i Nuuk (Godthåb) i Aasiaat og Upernavik.
  Bygningen har siden 2011 været kontor og udstillingslokale for museets samlinger, og er hovedbygning i museumskomplekset.

  B-11, det tidligere fiskehus med overdækket halvtag hvor rensning af fisk har foregået. Saltning og oplagring af fisk har været hovedformålet med bygningen. Tegnet af Helge Bojsen Møller og opført i 1931 i bindingsværk og brædder med spåntag, men taget er nu af tagpap. Bygninger har siden 2006 været udstillingslokale og arkiv for museet. Restaureret i 2008-2009.

  B-20, det tidligere trankogeri, er opført i 1839 og bygget af kampesten med paptag. Bygningen har siden sommeren 1987 været museum.
  I bygningen udstilles genstande fra tranoliefabrikationstiden, såsom store kobbergryder, spækpresser, spil til at trække hvaler med, store tønder til opsamling af spæk, forskellige slags transportstønder og div. bødkerværktøj.

  B-105, det tidligere spækhus/lager, er opført i 1852 af kampesten med spåntag.
  Bygningen har siden sommeren 1990 været museum. Bygningen rummer specialudstilling vedr. transportmidler. I loftrummet konebåde, fangstredskaber. I stueetage kajakker og andre søtransportsredskaber.

  B-8, den tidligere proviantbod, er opført i 1837 og indrettet som butik i 1897. Bygningen er en spånklædt træbygning med spåntag. Bygningen har siden sommeren 1990 været museum. Nu rummer bygningen en udstilling bygget op om udgravningen i 1921 af Poul Nørlund i Herjolfsnæs, Ikigaat. Udstillingen rummer også kopier af de i.f.m. udgravningen fundne dragter fra nordbotiden. I gamle Nanortalik Kommune findes der en del nordboruiner, bl.a. i Herjolfsnæs, Ikigaat - Ketilsfjoden, Tasermiut - Alptafjorden, Søndre Sermilik - Hrafnsfjorden, Uunartoq fjorden - og Siglufjorden, Lichtenau fjorden. I baglokalet findes udstilling om fåreholdererhvervet i gamle Nanortalik Kommune.

  B-122, tidligere gedestald, er opført i 1840 af kampesten med spåntag, nu med tagpap. Bygningen har siden 1990 været magasin og værksted for museet.

  B-18, tidligere mandskabsbolig /radiostation, er opført i 1847 af kampesten med tagpap (oprindeligt spåntag). Bygningen blev i perioden 1990 - 1996 brugt som museums kontor og arkiv. Siden 1998 bliver den brugt til teknisk udstilling.

  B-6, det tidligere bageri, er opført i 1860 af kampesten med spåntag, men har nu tagpap. Bygningen er pr. 1. august 1992 blevet en del af museet.
  Der udstilles bageri gennem tiderne, med specialudstilling om det gamle bageris inventar, som blev brugt indtil 1969.

  X-Tørvehuset (ikke vist på fotoet), blev indviet den 21. juni 1989. Tørvehuset blev bygget af store skoleelever sammen med deres orienteringslærer. I planlægningen har deltaget en lærerpraktikant og beboere fra alderdomshjemmet. Endvidere har museumslederen deltaget i færdiggørelsen.
  Alt arbejdet i.f.m. bygning af tørvehuset er udført gratis, af forefaldende materialer, der er kun ofret lidt på materialer som tagpap og søm.
  Tørvehusets indretning er baseret på folks interesse for det. d.v.s. alt inventar er gaver fra befolkningen.

  B-21, tidligere bødkerværksted, på loftet var den allerførste butik i Nanortalik, er opført i 1848 af kampesten, paptag ( oprindeligt spåntag ).
  Bygningen har fra juli 1996 været kontor og arkiv for museet, nu bruges den som arkiv og arbejdsplads for fremstilling af udstillinger.

 • English

  B- 2, first hospital in Nanortalik, the sisters Sophea and Elisa Lytsen´s earlier haus, was built in 1863 of granite boulders with shingled roof. It now has felt roof. Restore in 2002-2004. Since december 27, 2004 the building has been a part of the museum. The building includes a special exhibition concerning health services history and fire fighting appliances down through the ages.

  B-7, the former factor housing was first built in Sissarissoq in 1820 but moved to Nanortalik in 1836. The building materials are: Logs about 20 x 40cm and felt roof (clinker roof is underneath the felt). The Norwegian architect Tungen Orkanger has designed the building. Since August 1, 1982, the building has been a museum. It is used as a showroom for the museum collections

  B-9, original managerial home built in 1904 drawn by Carpenter P.A Cortzen.
  Based on the same drawing, further buildings were raised in Nuuk (Godthåb) in Aasiaat (Egedesminde) and Upernavik. The building has since 2011 functioned as an office and been showroom for the museum’s collections, and is the main building at the museum complex.

  B-11, the former fishing house with a covered platform where the cleaning of the fish was done. Salting and storage of fish has been the main purpose of the
  building. Drawn by Helge Bojsen Møller and built in 1931 in half-timber and boards with shingled roof, but the roof is now made of roofing felt. The buildings have since 2006 been a showroom and archive for the museum. Restored in 2008-2009.

  B-20, the former train-oil factory was built in 1839 of granite boulders with a felt roof. Since the summer of 1987 the building has been a museum. In the building are displayed tools from the time of train-oil fabrication, such as copper pots, blubber presses, winches for hauling whales, big barrels for blubber, different kinds of transport barrels and cooper´s tools.

  B-105, the former blubber storeroom was built in 1852 of granite boulders with shingled roof. Since the summer of 1990 the building has been a museum.
  The building includes a special exhibition about means of transportation.
  In the attic are women´s boats, different hunting tools. On the ground floor are kayaks and other sea carriage tools.

  B-8, the former provision depot was built in 1837 and was fitted as a store in 1897. The building is a shingled wooden building with shingled roof.
  Since the summer of 1990 the building has been a museum. Now the building includes an exhibition based on the excavation in 1921 in Herjolfsnæs, Ikigaat,
  by Poul Nørlund.
  The exhibition also includes copies of the dresses from the Norse period, which were discovered in connection with the excavation.
  There exist several Norse ruins in Nanortalik Municipality e.g. in Herjolfsnæs, Ikigaat - Ketilsfjorden, Tasermiut - Alptafjorden, Søndre Sermilik - Hrafnsfjorden, Uunartoq fjorden, and in Siglufjorden, Lichtenau fjorden.
  In the backroom is an exhibition about sheep farming in Nanortalik Municipality.

  B-122, a former goat stable was built in 1840 of granite boulders with shingled roof. It now has felt roof. Since 1990 the building has been a warehouse and workshop for the museum.

  B-18, the former personnel room /radio station was built in 1847 of granite boulders with shingled roof. It now has felt roof. From 1990 to 1996 the building housed the museum office and archives. Since 1998 it has been used for technical exhibitions.

  B-6, the former bakery was built in 1860 of granite boulders with shingled roof. It now has felt roof. Since August 1, 1992, the building has been a part of the museum. The exhibition includes bakery down through the ages with a special exhibition about the old bakery´s equipment, which was used until 1969.

  X-Peat cottage.
  (not shown in the photo)On June 21, 1989 the turf hut was inaugurated. Older students and their social studies teacher built the turf hut. A trainee teacher and residents from the old people´s home took part in the planning process. Furthermore the museum leader took part in finishing the hut. All the work in connection with building the turf hut was completed free of charge of odd materials. There´s only paid a small amount on materials such as roofing felt and nails. The furnishing of the hut is based on people´s interest i.e. all the furniture is donated from the local people.

  B-21, the former cooper´s shop was built in 1848 of granite boulders with shingled roof. It now has felt roof. The attic housed the very first store in Nanortalik.
  Since July 1996 the building has housed the office and the museum archives, now used as the archive and workplace for the production of exhibitions.

 • Deutsch

  B-2, das allererste Krankenhaus in Nanortalik, das frühere Haus der Geschwister Sophea und Elisa Lytzen, wurde ca. 1863 aus Feldstein mit einem Schindeldach errichtet, hat heute aber Dachpappe. Es wurde von 2002 bis 2004 und noch einmal 2011 restauriert. Das Gebäude wurde am 27. Dezember 2004 ein Teil des Museums. Das Gebäude umfasst eine Sonderausstellung zur Geschichte des Gesundheitswesens und zu Brandbekämpfungsausrüstung im Laufe der Zeit.

  B-7, die frühere Wohnung des Udstedsverwalters (Handelsverwalters), wurde zuerst 1820 in Sissarissoq errichtet und 1836 nach Nanortalik versetzt. Das Haus ist gebaut aus 20x40 cm großen Holzstämmen und Dachpappe (das Ziegeldach befindet sich darunter). Der Architekt des Gebäudes ist der Norweger Tungen Orkanger. Es wird seit dem 1. August 1982 als Museum benutzt und dient als Ausstellungsraum für die Sammlungen des Museums.

  B-9, die ursprüngliche Wohnung des Handelschefs wurde 1904 vom Zimmermann Peter Anton Cortsen entworfen. Aus derselben Zeichnung sind auch Gebäude in Nuuk, Aasiaat und Upernavik entstanden. Das Gebäude dient seit 2011 als Büro und als Ausstellungsraum für die Museumssammlungen und ist das Hauptgebäude des Museumskomplexes.

  B-11, das frühere Fischhaus mit einem geschlossenen Halbdachanbau, in dem der Fisch gereinigt wurde. Das Salzen und Lagern des Fischs war die Hauptfunktion des Gebäudes. Es wurde von Helge Bojsen-Møller entwrden und 1931 als Fachwerkbau mit Bretterverkleidung und Schindeldach errichtet, heute ist das Dach jedoch mit Dachpappe bedeckt. Die Gebäude dienen seit 2006 als Ausstellungsraum und als Museumsarchiv. Sie wurden von 2008 bis 2009 restauriert.

  B-20, die frühere Trankocherei wurde 1839 aus Feldstein und Dachpappe errichtet. Das Gebäude dient seit Sommer 1987 als Museum. Darin werden Objekte aus der Zeit der Tranherstellung ausgestellt sowie große Kupfertöpfe, Speckpressen, Seilwinden zum Bewegen der Wale, große Fässer für die Aufbewahrung des Specks, verschiedene Arten von Transportfässern und diverse Böttcherwerkzeuge.

  B-105, das frühere Speckhaus/Lager wurde 1852 aus Feldstein und Dachschindeln gebaut. Das Gebäude dient seit Sommer 1990 als Museum. Es beherbergt eine Sonderausstellung zu Transportmitteln. Im Dachgeschoss befinden sich Umiaks (Frauenboote) und Jagdwaffen. Im Erdgeschoss sind Kajaks und andere Wassertransportmittel.

  B-8, das frühere Proviantlager wurde 1837 errichtet und 1897 zum Laden umfunktioniert. Das Gebäude ist ein mit Schindeln bedeckter Holzbau mit Schindeldach. Es dient seit Sommer 1990 als Museum. Heute umfasst das Gebäude eine Ausstellung zu Poul Nørlands Ausgrabung von 1921 in Herjolfsnæs (Ikigaat). Die Ausstellung beinhaltet auch Kopien von während der Ausgrabung gefundenen Kleidungsstücken aus der Zeit der Grænlendingar, der Nordmänner in Grönland. In der ehemaligen Gemeinde Nanortalik gibt es einige Ruinen aus dieser Zeit, u. a. in Herjolfsnæs (Ikigaat), im Ketilsfjorden (Tasermiut Kangerluat), im Alptafjorden (Søndre Sermilik), im Hrafnsfjorden (Uunartup Kangerlua) und im Siglufjorden (Alluitsup Kangerlua). Im Hinterzimmer befindet sich eine Ausstellung zur Schafzucht in der früheren Gemeinde Nanortalik.

  B-122, der frühere Ziegenstall wurde 1840 aus Feldstein mit einem Schindeldach errichtet und hat ist heute mit Dachpappe gedeckt. Das Gebäude dient seit 1990 als Magazin und Museumswerkstatt.

  B-18, die frühere Mannschaftswohnung/Radiostation wurde 1847 aus Feldstein und ursprünglich Dachschindeln errichtet, hat heute aber auch Dachpappe. Das Gebäude wurde von 1990 bis 1996 als Museumsbüro und -archiv genutzt und dient seit 1998 als Ort für technische Ausstellungen.

  B-6, die frühere Bäckerei wurde 1860 aus Feldstein und Dachschindeln errichtet, hat aber ebenfalls heute ein Pappdach. Das Gebäude wurde am 1. August 1992 Teil des Museums. Es wird eine Ausstellung zur Bäckerei im Laufe der Zeit gezeigt zusammen mit einer Sonderausstellung zur Ausstattung der alten Bäckerei, die bis 1969 gebraucht wurde.

  X, das Torfmauerhaus (nicht auf dem Foto) wurde am 21. Juni 1989 eingeweiht. Es wurde von älteren Schülern zusammen mit ihrem Sozialkundelehrer gebaut. An der Planung nahmen ein Referendar und Bewohner des Altenheims teil. Darüber hinaus hat der Museumsleiter an der Fertigstellung mitgewirkt. Der gesamte Bau des Torfmauerhauses wurde ehrenamtlich aus verfallenden Materialien vollzogen und es wurden nur wenig neue Materialien wie Dachpappe und Nägel genutzt. Die Einrichtung des Torfmauerhauses basiert auf dem Interesse der Bevölkerung und wurde vollständig von ihr gestiftet.

  B-21, die frühere Böttcherei wurde 1848 aus Feldstein und Dachschindeln errichtet. Heute hat das Gebäude ein Pappdach. Im Dachgeschoss befand sich der erste Laden in Nanortalik. Das Gebäude wurde ab Juli 1996 als Museumsbüro und -archiv genutzt und dient heute als Archiv und Arbeitsplatz für die Herstellung der Ausstellungen.